šŸ§™āš™ļø Import structured data (e.g. Excel, CSV, XML, JSON) into one or more Django models via an interactive web-based wizard

Repo Activity
Last fetched: 1Ā day, 2Ā hours ago  Fetch latest data

Commits
https://github.com/wq/django-data-wizard 276 49

Releases

Version License Released Status Python 3?
2.0.0 MIT 06/23/2022 Production/Stable
1.3.0 MIT 02/21/2020 Production/Stable
1.2.0 MIT 09/02/2019 Production/Stable
1.1.0 MIT 03/15/2019 Production/Stable
1.0.1 MIT 09/12/2017 Production/Stable
1.0.0 MIT 07/31/2017 Production/Stable

Contributors

sheppard  marianoeramirez 

Search Weight Package Description Last PyPI release: Repo Forks Stars
{{ item.weight / max_weight * 100 | number:0 }}% {{ item.title }} Grid: {{ item.description }} {{ item.last_released | date: 'mediumDate' }} N/A {{ item.repo_forks }} N/A {{ item.repo_watchers }} N/A